Regulamin

Regulamin Parkingu King Parking 

King Parking Cholerzyn 348 

REGULAMIN PARKINGU King Parking Cholerzyn 348 32-060 Liszki  prowadzonego  przez MT King Mateusz Tatka z siedzibą przy ul. Bpa. Albina Małysiaka 24A/41, 30-389 Kraków pod nr NIP 6762606098 zwanego dalej zarządcą.

§ 1

1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania z parkingu dozorowanego 24(h/dobę).

2. Parking jest w zarządzie prywatnym.

 

§ 2

 

W rozumieniu niniejszego regulaminu:

1. Użytkownikiem Parkingu jest osoba fizyczna faktycznie korzystająca z Parkingu (osoba kierująca pojazdem) lub właściciel pojazdu, w przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości kierującego pojazdem, za użytkownika uważa się w szczególności osobę kierującą pojazdem w chwili wyjazdu z Parkingu.

2. Miejscem parkingowym jest wydzielona powierzchnia na terenie Parkingu przeznaczona na parkowanie pojazdu

.

§ 3

1. Poprzez dokonanie rezerwacji i opłacenie jej online lub wjazd na teren parkingu ,następuje zawarcie przez użytkownika z Zarządcą, umowy najmu miejsca

parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Dokonanie rezerwacji ,opłacenie jej oraz wjazd na teren parkingu nie powoduje nawiązania umowy przechowania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. Każdy użytkownik pojazdu poprzez dokonanie rezerwacji i płatności lub wjazd 

na teren parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i

zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

4. Umowa najmu miejsca parkingowego wygasa z chwilą wyjazdu użytkownika

 z Parkingu lub z zakończeniem doby parkingowej, określonej w § 7 ust.1.

5. Użytkownik ma prawo wypowiedzenia umowy najpóźniej do 24h przed datą i godziną dokonanej rezerwacji. Wyłącznie pisemnie na adres mailowy:

 kingparking@172@gmail.com  . Anulacje dokonywane później niż 24h przed dokonaną rezerwacją nie skutkują rozwiązaniem umowy i środki nie podlegają zwrotom.

§ 4

1. Na terenie Parkingu:

a. Obowiązują zasady ruchu pojazdów zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Z 2005r. Nr 108, poz. 908 ze zm.),

b. Zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do parkowania lub wskazanymi przez obsługę parkingu.

c. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz

inne podobne materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenie dla osób i mienia,

2. Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon, światła,

zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik; użytkownik zobowiązany jest do wyłączenia pozostawionych w pojeździe urządzeń radiofonicznych.

3. W czasie postoju na miejscu parkingowym zabronione jest pozostawienie w pojeździe zwierząt,

4. Użytkownik we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą.

§ 5

1. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku siły wyższej, żywiołów, kradzieży (włamania, rozboju itp.), rabunku, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie Parkingu, jak również rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie, poza wynikającą wprost

z zawinienia Zarządcy lub osób z obsługi parkingu.

2. Wyłącza się odpowiedzialność Zarządcy z tytułu szkód komunikacyjnych i parkingowych dotyczących pojazdów i osób korzystających z Parkingu, w celu złożenia  reklamacji do zarządcy parkingu muszą zostać wysłane zdjęcia po przekątnej pojazdu z przodu i tyłu( tył pojazdu i prawy bok , przód pojazdu i lewy bok )  pojazdu z dnia w którym  został  pozostawiony na parkingu, w przypadku  reklamacji  bez załączonych zdjęć reklamacja pozostanie bez rozpatrzenia.

 

§ 6

1. Parking jest czynny 24 [ h/dobę] 7 dni w tygodniu,

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarządca może podjąć decyzję o okresowym wyłączeniu Parkingu z użytkowania lub zmianie godzin otwarcia Parkingu.

 

§ 7

1. Pod pojęciem „Doby Parkingowej” należy rozumieć okres czasu trwający 24 godz .od momentu wjazdu na parking tj. zawarcia umowy najmu miejsca parkingowego.

lub określony na podstawie §6 ust.2.

2. Najkrótszym okresem wynajmu miejsca postojowego jest jedna doba.

 

 

 

 

 

 

§ 8

1. W przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień Regulaminu Zarządca może rozwiązać umowę najmu miejsca parkingowego bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym oraz zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem, w tym również poprzez usunięcie pojazdu z Parkingu.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z usunięciem pojazdu z Parkingu oraz jego zabezpieczeniem i przechowaniem do czasu odbioru pojazdu przez użytkownika.

3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez pojazd lub powstałe w związku z korzystaniem z miejsca parkingowego, w szczególności z tytułu zanieczyszczenia powierzchni parkingu na skutek wycieku płynów z pojazdu (wyciek oleju, płynu hamulcowego, płynu chłodniczego, paliwa itp.).

§ 9

1. Po wjeździe na parking użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia się do obsługi parkingu i  potwierdzenia rezerwacji u pracownika w systemie parkingu  .

2. Elektroniczny kwit parkingowy upoważnia do odbioru samochodu z parkingu i stanowi podstawę do ustalenia ceny za usługę parkowania.

 

 

§ 10

1. Kontrola spełnienia warunków umowy najmu miejsca parkingowego przeprowadzana jest przy wjeździe i wyjeździe z Parkingu przez osoby upoważnione przez Zarządcę.

2. Użytkownik wjeżdżający i wyjeżdżający z Parkingu zobowiązany jest do zatrzymania pojazdu na żądanie obsługi

Parkingu.

3. Na żądanie obsługi parkingu użytkownik zobowiązany jest okazać dowód rejestracyjny pojazdu.

4. W przypadku zagubienia kwit parkingowego, o którym mowa w § 9 ust. 1 i 2 należy wypełnić druk pokwitowania odbioru pojazdu z parkingu.

 

 

 

§ 11

1. Osobami upoważnionymi do pobierania opłaty parkingowej oraz kontroli dokumentów są osoby uprawnione przez Zarządcę.

2. Użytkownicy mają obowiązek stosowania się do poleceń wydawanych przez osoby, 

o których mowa w ust. 1 oraz pracowników obsługi parkingu.

3. Opłaty z tyt. wynajmu miejsca parkingowego , pobierane są na miejscu gotówką lub kartą

4. Opłaty online pobierane są za pośrednictwem serwisu internetowego Przelewy24 udostępnionego na stronie internetowej zarządcy parkingu wwwparkingwbalicach.pl

5. Opłatę  za parkowanie  można  dokonać na miejscu u obsługi parkingu  płatność  może być za pomocą  gotówki , karty płatniczej , BLIK. 

6. Płatność w  walucie obcej jest dopuszczalna o kursie  wymiany  waluty obcej  na PLN informuje  każdorazowo  obsługa parkingu    

 

 

§ 12

Na terenie Parkingu zabronione jest:

1. Palenie tytoniu,

2. Spożywanie alkoholu,

3. Przebywanie osób, o ile nie jest to związane z wyjściem z Parkingu po zaparkowaniu pojazdu lub dojściem do

zaparkowanego pojazdu celem opuszczenia Parkingu,

4. Zaśmiecanie,

5. Niszczenie urządzeń,

6. Naprawianie urządzeń,

7. Mycie i odkurzanie pojazdów,

8. Tankowanie pojazdów,

9. Używanie otwartego ognia,

10. Parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami powodującymi wycieki,

11. Wymiana lub uzupełnianie płynów w pojazdach- cieczy chłodzącej, oleju itp.

12. Magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie,

13. Działanie niezgodne z przepisami BHP i PPOŻ,

14. zachowanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub zakłócające korzystanie z Parkingu.

 

§ 13

1. Integralną część Regulaminu stanowi cennik opłat za parkowanie dostępny  na stronie internetowej www.parkingwbalicach.pl 

2. Użytkownik , który nie zwolni wynajętego miejsca parkingowego  poprzez wyjazd z parking w terminie określonym w dokonanej rezerwacji. Zobowiązany jest przed opuszczeniem parkingu do uiszczenia opłaty w wysokości 20zł za każdą kolejną dobę ,bezumownego zajmowania miejsca parkingowego.

§ 14

1. Wszelkie skargi/reklamacje i wnioski związane z korzystaniem z parkingu należy zgłaszać w siedzibie Zarządcy Parkingu mieszczącej się przy Cholerzyn 348 

32-060 Liszki

2. Kierujący pojazdem składający skargę lub reklamację jest zobowiązany przedstawić

 ją w formie pisemnej.

3. Skarga/reklamacja musi zawierać nr. rejestracyjny pojazdu, czas i miejsce parkowania oraz podstawowe dane kierującego pojazdem umożliwiające pisemną odpowiedź.

4. Reklamacje dotyczące opłaty, muszą zawierać numer dokumentu,na podstawie którego kierujący pojazdem zwraca się z reklamacją do Zarządcy oraz dowód w postaci potwierdzenia dokonania płatności.Skarga/reklamacja , zostanie rozpatrzona w ciągu 

14 dni od momentu jej wpłynięcia do Zarządcy.

5. Skargi i reklamacje wynikające z nieznajomości postanowień regulaminu nie będą rozpatrywane.

6. W przypadku jeżeli sprawca kolizji  nie zgłosi tego  faktu obsłudze parkingu  

a zostanie ten fakt ujawniony podczas przeglądania CCTV sprawa zostanie skierowana do  wyjaśnia  przez  właściwe  służby  tj. Policja.

  • §15
  • Płatności online
  • Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.